dài màozi
戴 帽子

Meaning:wear a hat or take a hat.

For example:

Xiǎopéngyǒumen,dōngtiān wàichū jìdé dàimàozǐ!
小朋友们, 冬天 外出 记得 戴帽子!
Childen,remember to wear a hat when go out in winter!

Wùmái tiānqìshí yào dàimàozǐ hé kǒuzhào。
雾霾 天气时 要 戴帽子 和 口罩。
Taking a hat and mask in foggy weather.

Quick Test

“不要戴()”!

A.绿帽子
B.红帽子
C.黄帽子

 

Tags: ,