jiàn yì
建议

Meaning:to propose,to suggest,suggestion,advice

For example:

Xiǎoqiáng jiànyì bàbà zhōumò dài tā qù páshān wán.
小强建议爸爸周末带他去爬山玩.
Xiaoqiang suggested his father take him to climb the hill on this weekend.

Nǐ néng gěi wǒmen yīxiē jiànyì mɑ ?
你能给我们一些建议吗?
Could you give us some suggestions?

Quick Test

老人()尽量不要让小孩们去河边玩耍.
A.建议
B.可惜
C.理解

 

Tags: ,