jié yuē
节约

Meaning:to save,to economize, thrift,economy.

For example:

jiéyuē yòngshuǐ yòngdiàn shì gè hǎo xíguàn .
节约用水用电是个好习惯.
It is a good habit to save water and electricity.

Hǎode gōngzuò fāngfǎ kěyǐ jiéyuē dàliàng shíjiān hé jīnglì .
好的工作方法可以节约大量时间和精力.
Good working methods can save a lot of time and effort.

Quick Test

我们要()资源
A.节俭
B.节约
C.浪费

 

Tags: ,