bùyòng
不用
need not

Meaning:it means“not necessary” or “there is no necessity”.

For example:

Nǐ bùyòng tài dānxīn,tā huì hǎoqǐlái de.
你不用太担心,他会好起来的.
You don’t have to worry too much,he will be fine.

Xūyào wǒ bāngmáng mɑ? bùyòng,wǒ zìjǐ kěyǐ de 。
需要我帮忙吗?不用,我自己可以的.
Can I help you?No, thanks,I can do it by myself.
Quick Test

你()谢我,这是你应得的。
A.不用
B.需要
C.必须

 

Tags: