Gift

lǐ wù
礼物
gift,present (n.)

wǒ guò shēng rì shí ba ba sòng le wǒ yī jiàn jīng qí de lǐ wù wǒ zhēn shì ài bù shì shǒu
我过生日时爸爸送了我一件惊奇的礼物,我真是爱不释手.

My father send me a surprising gift on my birthday, and I could not tear
myself away from the gift.

 

Tags: ,