fāng biàn
方便(adj.)

For example:

Dìtiě hěn fāngbiàn ,érqiě jiàgé yě bùguì.
地铁很方便,而且价格也不贵。
Subway are very convenient and not too expensive.

Nǐ shíme shíhòu zuì fāngbiàn ?
你什么时候最方便?
When is the most convenient time for you?

Quick Test

你可以在__时候去做。
a.便利的
b.方便的
c.简单的

 

Tags: