jiā bān
加 班

Meaning:Work overtime.

For example:
Gōngsī bùgǔlì jiābān
公司不鼓励加班.
Our company does not encourage work overtime.

Dànyuàn wǒ néng jìnkuài wánchéng jīntiānde gōngzuò,bùrándehuà,wǒ jiù yào jiābān le.
但愿我能尽快完成今天的工作,不然的话,我就要加班了.
I hope I can finish today’s work,otherwise I have to work overtime.

Quick Test
加班就餐费可以( )吗
A.报销
B.调休
C.标准