Tea

Tea n. 茶,茶叶

zhōng guó chá àn zhào qí bù tóng de jiā gōng fāng fǎ kě fēn wéi  wǔ dà lèi  lǜ chá hóng chá  wū lóng chá bái chá hé huā chá
中         国   茶    按  照     其 不  同    的  加  工       方  法  可 分  为     五 大  类:绿 茶,红    茶,乌 龙    茶,    白  茶 和   花    茶。

Chinese tea may be classified into five categories according to the different methods by which it is processed:Green tea,Black tea,Wulong tea,White tea,Scented tea。

 

Tags: , , ,