Weather

tiān qì
天气

I think the weather will clear up this afternoon.

Wǒ rèn wéi jīn tiān xià wǔ tīan qì huì zhuǎng qíng.
我 认 为 今 天 下 午 天 气 会 转 晴.

 

Tags: , ,