shàng wǎng
上 网

For example:

Wǒ de diànnǎo huàile , wǒ bùnéng shàngwǎng.
我的电脑坏了,我不能上网。
My computer isn’t working so I can’t go online.

Nǐ kěyǐ shàngwǎng sōusuǒ xìnxī.
你可以上网搜索信息.
You can search for information on the Internet.

Quick test:

打开电脑,浏览网站,每天人们都在享受信息时代的好处。但是小心,在你轻轻点击鼠标的过
程中,无处不在的网络病毒可能已经悄悄进入你的电脑系统中了,有些病毒甚至连杀毒软件都
无法将他们删除。 这段话的意思是:( )
A. 鼠标带有病毒
B. 上网要小心病毒
C. 杀毒软件破坏了电脑系统

 

Tags: ,