qiān dìng
签订

Meaning:to agree and sign up (contract,agreement,treaty,lease).

For example:
Rúguǒ gōngsī xiǎng zū nàgè bàngōngshì,xūyào qiāndìng zūlìnxié yì.
如果      公司    想      租 那个        办公室,   需要        签订     租赁协议.
If our company wants to rent that office and need to sign up the leasing agreement.

Liǎngjiā gōngsī qiāndìng le màoyì hé tóng.
两 家      公司           签订 了    贸易   合同.
The two companies signed a business contract.

Quick Test
用人单位需与员工签订( )
A.劳动合同
B.会议日程
C.个案