xiàyǔ
下雨

Meaning:rain.

For example:
Běijīng jīntiān xià yǔ le
北京 今天 下 雨 了
It’s raining today in Peking.

Rúguǒ míng tiān xiàyǔ, wǒ jiù bùqù chāoshì le.
如果 明天 下 雨,我 就 不去 超 市 了.
If it rains tomorrow,i will not go to supermarket.

Quick Test
天气预报说明天(  ).
A.下雨
B.爬山
C.穿棉袄