kě xī
可惜

Meaning: pity

For example:

Wǒ bǎ māmā zuì xǐhuān de huāpíng dǎ suì le,hěn kěxī .
我把妈妈最喜欢的花瓶打碎了,很可惜.
It is a pity to break my mother’s favorite vase.

Zhìlì zúqiúduì tī de hěn jīngcǎi,hěn kěxī quēshǎo yīdiǎn yùnqì,zuìzhōng shū gěi le bāxī duì .
智利足球队踢的很精彩,很可惜缺少一点运气,最终输给了巴西队.
Chile national football team play football very well,but it is a pity that they went down to Brazil due to lack of luck.

Quick Test

有一位老人不小心在行驶的火车上把刚买的新鞋从窗口掉下去一只,周围的人都觉得很( ).
A. 伤心
B. 可惜
C. 痛苦

 

Tags: