jié zhàng
结账
pay the bill

For example:

( Cān tīng ) fúwùyuán , jiézhàng !
(餐厅)服务员,结账!
Waitress please I want to pay the bill.

wǒ míngtiān yào jiézhàng líkāi jiǔdiàn,qǐng bǎ zhàngdān gěiwǒ .
我明天要结账离开酒店,请把账单给我.
I am going to check out tomorrow. Get me the bill, please.

 

Tags: ,