bù dàn ér qiě
不但… 而且…
Not only but also

For example:

Tā bùdàn piāoliàng érqiě cōngmíng.
她不但漂亮而且聪明。
Not only is she pretty but also she is smart.

Tā bùdàn huì shuō yīngyǔ , érqiě huán huì shuō yīdiǎner déyǔ.
她不但会说英语,而且还会说一点儿德语。
She speaks not only English but also a little bit German.

Quick Test:
这个办法____省钱,____省时间。
A. 虽然 但是
B.不但 而且
C.因为 所以

 

Tags: