cóngláiméiyǒu
从来没有

For example:

Wǒ cóngláiméiyǒu kàn guò zhè běn shū .
我从来没有看过这本书.
I’ve never seen this book.

Wǒ cóngláiméiyǒu shōu dào guò tā de lǐwù .
我从来没有收到过他的礼物.
I‘ve never received his gift.

Quick Test:

甲:你从来没有听过这个故事吗?
乙:

A.不讲这个故事
B. 不听这个故事
C.从来没有听过

 

Tags: ,