ài wū jí wū
爱屋及乌

Chinese Meaning:
爱人而连带爱他屋上停留的乌鸦。比喻爱一个人而连带地喜爱与他有关系的人或物。说明一个人对另一个人(或事物)的关爱到了一种盲目热衷的程度。

For example:
Nǐ ài nǐde mèimèi,yě yīnggāi àiwūjíwū,xǐhuān tāde péngyǒu cáihǎo.
你爱你的妹妹,也应该爱屋及乌,喜欢她的朋友才好。
You love your sister, should also love me,like her friends.

Xǐ huān yīgèrén,wǎngwǎng jiù huì àiwūjíwū,xǐhuānshàng tā suǒyǒu de yīqiē.
喜欢一个人,往往就会爱屋及乌,喜欢上他所有的一切。
Like a person, they always tend to like all his everything.

 

Tags: , ,