fā piào
发 票

Meaning:invoice.

For example:
Kāijù fāpiào xū jiāgài gōngsī gōngzhāng,
开具发票需加盖公司公章。
When issuing invoices needs to use company’s stamp.

Gōngsī guīdìng yuángōng yǒu fāpiào cáinéng bàoxiāo.
公司规定员工有发票才能报销。
The company policy is that staffs should have invoice to submit an expense account.

Quick Test:
请问( )抬头开什么?
A.凭证
B.收据
C.发票