wǒ jué de
我觉得

Meaning:the character “我 (wǒ)” means I ; “觉得 (juéde)” means think or feel.

For example;

Wǒjuéde zhègè gōngyuán tài měi le .
我觉得这个公园太美了.
I think the park is very beautiful.

wǒ juéde zhègèbāo hěn shìhé nǐ .
我觉得这个包很适合你.
I think this bag fits you well.

Quick Test

我( )你好像跟她不和.
A.觉得
B.麻烦
C.相信