yōu mò
幽默

Meaning:The character “幽(yōu)”means secluded, is make up of two  parts—— one 山(shān ) and two 幺( yāo). And character “默(mò)”means silent, formed by character 黑(hēi) and 犬(quǎn).

For example:

Tā shì gè hěn yōumò de rén .
他是个很幽默的人.
He is a humorous man.

Yōumò néng gěi wǒmen dàilái kuàilè .
幽默能给我们带来快乐.
Humor can bring us hapiness.

Quick Test

A:….讲了个笑话
B:你真()!

A.可怜
B.幽默
C.感人