guàng jiē
逛街

Meaning:Go shopping.The character“逛”means stoll,“街”means street.

For example:
wǒ hé tóng shì xiǎo wáng yuē hǎo le zhōu liù yī qǐ guàng jiē .
我 和 同 事 小 王 约 好 了 周 六 一 起 逛 街.
I and my colleague Xiao Wang make a date to go shopping together on Saturday.

wǒ qù guàng jiē yīn wéi wǒ xū yào mǎi xiē yī fú hé huà zhuāng pǐn.
我 去 逛 街 因为 我 需要 买 些 衣服 和 化妆品.
I am going to go shopping because I need to buy some clothes and cosmetics.

Quick Test
我昨天去( )了,但是什么也没有买到。
A.运动
B.逛街
C.动物园