xià zǎi
下载
download(v.)

For example:

Qǐng wèn néng bāng wǒ xià zǎi zhè gè xìn jiàn bāo mɑ
请问能帮我下载这个信件包吗?
Can you please help me download the mail packet?

Nǐ kě yǐ cóng hù lián wǎng shàng xià zǎi xǔ duō miǎn fèi ruǎn jiàn
你可以从互联网上下载许多免费软件。
You can download many free sofwares from Internet.

Nouns often used as objects with
下载:文件,文章,照片,图片,软件,游戏,音乐,歌曲

 

Tags: , ,