Discount 打折

dǎ zhé
打折
v./n.

For example:

Nàjiā shāngdiàn dǎzhé chūshòu suǒyǒude értóngwánjù .
那家商店打折出售所有的儿童玩具.
The store discounted all children’s toys.

Wǒmen tōngcháng shì bù dǎzhé de.
我们通常是不打折的.
In general, we don’t allow any discount.

Quick Test

服装店经常()出售一些衣服.
A.打折
B.折扣
C.回馈