dǎsǎo
打扫

Meaning:to clean,to sweep

For example:

Tā měitiān dōu huì dǎsǎo yīxià  fáng zǐ .
她    每天     都   会    打扫    一下   房子.
She cleans the house everyday.

Xuéshēngmen lúnliú dǎsǎo jiàoshìde wèishēng
学生们             轮流    打扫    教室的      卫生.
The students take turns cleaning the room.

Quick Test

爸爸每天清晨都会()一下院子里的落叶.

A.整理
B.修理
C.打扫