mǎi

buy(v.)

Meaning:to buy,to purchase

For example:

Xiǎoshíhòu,mama jīngcháng gěi wǒ mǎi piāoliàngde qúnzǐ .
小时候,妈妈经常给我买漂亮的裙子.
My mother always bought beautiful skirts for me when I was little.

Xiǎo wáng zuó tiān mǎi liǎo yī liàng chē .
小王昨天买了一辆车.
Xiaowang bought a car yesterday.

Quick Test:

我今天去超市( )了一双鞋.
A.买
B.捡
C.赚

 

Tags: