chūshēng
出生
born

For example:

Nǐ chūshēng zài nǎlǐ ?
你出生在哪里?
Where was you born?

Xiǎomíng shì zài měiguó chūshēng de .
小明是在美国出生的.
Xiao Ming was born in the United States.

Quick Test
他()在美国,却是在中国长大的。

A.毕业
B.出生
C.专业