chúle……yǐwài
除了……以外

Meaning:besides,except.When used in 除了(chúle)A (以外(yǐwài ),还(hái)/也(yě)B,it indicates the coexistence of both A and B.

For example:

Wǒ chúle huìshuō zhōngwén yǐwài,hái huì shuōfǎyǔ.
我除了会说中文以外,还会说法语.
I can speak France besides Chinese.

Líndá chúle xǐhuān yóuyǒng yǐwài,hái xǐhuān sǎnbù.
琳达除了喜欢游泳以外,还喜欢散步.
Linda likes walking except swimming.

Quick Test
小李()学习好()还很谦虚。

A.除了……以外
B.而且……也
C.或者……或者

 

Tags: