chúle……yǐwài
除了……以外

Meaning:besides,except. When used in 除了(chúle)A (以外(yǐwài ),B都……,it indicates the exclusion of A.

For example:

Jīntiān de zuòyè chúle shùxué yǐwài,wǒ quán dōu zuòwán le.
今天的作业除了数学以外,我全都做完了.
I have done all my today’s homework besides math.

Chúle wǒ yǐwài,dàjiā dōu zài kàndiànshì .
除了我以外,大家都在看电视.
Everybody is watching TV except me.

Quick Test

()最后一道题(),其余的你都做对了.
A.除了……以外
B.不但……而且
C.如果……还