Suīrán dànshì
虽然……但是……
although

Meaning:though

For example:

Suīrán yǔ hěndà,dànshì wǒ huánshì huì qù shàngxué 。
虽然雨很大,但是我还是会去上学.
Although it is raining hard,I will still go to school.

Suīrán tā gōngzuò hěn nǔlì,dànshì réng méiyǒu dédào jìnshēng 。
虽然他工作很努力,但是仍没有得到晋升.
Although he worked hard, he did not get a promotion.

Quick Test

()我大伯很老了,()他看上去还很强壮.
A.虽然……但是……
B.如果……就……
C.不但……而且……

 

Tags: