huǒ chē
火车

Tā xǐ huān zuò huǒ chē qù lǚ yóu yīn wéi huǒ chē jì ān quán yòu kuài jié
他 喜欢坐火车去旅游,因为火车既安全又快捷。
He likes travelling by train,because train is safe and fast。

 

Tags: ,